Zgodovina spletnega terminološkega slovarja

Leto 2000

 • Okrogla miza Strokovni jezik v informatiki na posvetovanju Dnevi slovenske informatike, Portorož.
 • Pobuda članom Slovenskega društva INFORMATIKA za vključitev v jezikovno sekcijo.
 • Izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA ustanovi jezikovno sekcijo.
 • Prvi sestanek sekcije SDI; prisotni: Evelin Vatovec Krmac, Tomaž Turk, Niko Schlamberger, Jože Gričar, Katarina Puc.
 • Predlogi za delo sekcije, tudi spletnega terminološkega slovarja.
 • Odločitev o zasnovi spletnega slovarja.

Leto 2001

 • Uredniki prispevajo prve izraze, prve zbirke izrazov.
 • Izdelava prve programske rešitve.
 • Objava terminološkega slovarja informatike na posvetovanju Dnevi slovenske informatike, Portorož.
 • Opredelitev področij in zadolženih urednikov.
 • Ministrstvo za informacijsko družbo RS obljubi sponzorstvo, vendar obljube ne izpolni.

Leto 2002

 • Pričetek dela z zbirkami. Pregled prve zbirke »temeljni izrazi, podatkovna baza« na štirih sestankih na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
 • Redni sestanki vseh urednikov v učilnici na Statističnem uradu RS.
 • Prve ocene sestavkov v slovarju: predlog, ovrednoteno.
 • Prijava na razpis Ministrstva za informacijsko družbo RS nima uspeha.
 • Predstavitev slovarja na občnem zboru Slovenskega društva INFORMATIKA.

Leto 2003

 • Poskus povezave z Laboratorijem za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
 • Model večjezičnega spletnega terminološkega slovarja; po pregledu možnosti za prijavo na evropski razpis eContent odločitev, da nimamo dovolj sredstev za izvedbo.
 • Razvojna strategija slovarja, oblikovanje na sestanku urednikov.
 • Začetek dela slovaropisne skupine.
 • Navodila za urejanje sestavkov, za obliko zaglavja.
 • Korpus informatike iz Zbornika DSI 2003 kot podpora urejanju Islovarja.

Leto 2004

 • Projekt izdelave nove programske rešitve.
 • Glasovanje urednikov o imenu slovarja, opredelimo se za Islovar.
 • Izdaja poskusnega snopiča na posvetovanju Dnevi slovenske informatike, Portorož.
 • Pobuda za ustanovitev delovnih skupin v Mariboru, sestanek na Instututu informacijskih znanosti IZUM.
 • izdaja Islovarja, predstavitev na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leto 2005

 • Izboljšave spletnega programa.
 • Delavnica Strokovni jezik na posvetovanju Dnevi slovenske informatike, Portorož.
 • Simpozij – prvo družabno srečanje urednikov Islovarja na Ježici.
 • Islovar kot model spletnega terminološkega slovarja, referat na slavističnem simpoziju Obdobja 24, Ljubljana.

Leto 2006

 • Pričetek dela strokovnih skupin v računalniški učilnici na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.
 • Priložnosti sodelovanja visokošolskih zavodov (univerz, fakultet) pri oblikovanju strokovnega jezika informatike, panel na 18. posvetovanju Zveze ekonomistov Slovenije, Grimšče.
 • Projekt Slovarska ureditev temeljnih izrazov informatike v spletnem terminološkem slovarju, financiranje odobri Ministrstvo za kulturo RS.
 • Simpozij v Portorožu v prostorih Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, opredelitev »temeljnih izrazov« in načrt dela pri projektu.
 • Uporaba korpusa pri urejanju terminološkega slovarja informatike, referat na Mednarodni konferenci Jezikovne tehnologije.
 • December 2006: 1,000.000 iskanj v Islovarju od 1. oktobra 2004. 

Leto 2007

 • Projekt Urejanje temeljnega besedišča v spletnem terminološkem slovarju, odobri Ministrstvo za kulturo RS.
 • Poimenovanje zbirk: DELO, Temp, varovanje, izobraževanje, uporabniški vmesnik, naprave itd.
 • Delo strokovnih skupin s tematsko zaokroženimi zbirkami.
 • Zapis MRPA, zvočni zapis iztočnic, obrazec za vnos naglasov, sodelovanje z Alpineonom.
 • Poskus pridobivanja novih urednikov z objavo oglasa v reviji Monitor.

Leto 2008

 • Projekt Urejanje pomenskih skupin v spletnem terminološkem slovarju, financiranje odobri Ministrstvo za kulturo RS.
 • Poskus oživitve sodelovanja z IZUM-om in Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru, sestanek v Mariboru.
 • Tridnevna delavnica slovaropisne skupine na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • Moderni slovarji - primer Islovarja, referat na posvetovanju E-slovenščina.
 • Urejanje spletnega terminološkega slovarja Islovar, referat na Terminološki šoli Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Leto 2009

 • Spremembe in izboljšave spletnega programa.
 • Projekt Odprti spletni terminološki slovar Informatike, prijava na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, je dobro ocenjen, vendar ni potrjen.
 • Pregled iztočnic za izdelavo Islovarja na CD, vendar se za izdajo ne odločimo.
 • Vplivi novih tehnologij na sporazumevanje in na strokovno izrazje za učenje, referat na posvetovanju Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju.

Leto 2010

 • Projekt Urejanje iztočnic v spletnem terminološkem slovarju, financiranje odobri Ministrstvo za kulturo RS.
 • Simpozij ob 10-letnici Islovarja. Družabno srečanje v gostilni pri Noni.

Leto 2011

 • Pregledna navodila za urejanje in shema uredniškega postopka, dostopno v Islovarju.
 • Projekt Nove informacijske tehnologije in pojmi v Islovarju, financiranje odobri Ministrstvo za kulturo RS.
 • Simpozij na Zaplani.
 • Pričetek objavljanja rubrike Iz Islovarja v reviji Uporabna informatika.

Leto 2012

 • Predstavitev Islovarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS kot enega od petih najuspešnejših projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika (izbranih za sofinanciranje v letu 2011).
 • Projekt Dopolnitev slovarskih sestavkov in posodobitev spletnega slovarja informatike Islovar, financiranje odobri Ministrstvo za kulturo RS.
 • Pregled celotne zbirke izrazov brez razlage, izbor aktualnejših.
 • Dopolnitev izbranih sestavkov z razlagami.

Leto 2013

 • Projekt Islovar kot pripomoček, financiranja projekta Ministrstvo za kulturo RS ne odobri.
 • Nadaljevanje dopolnjevanja sestavkov z razlagami.
 • Zbirka Novi temeljni, z izrazi, ki se pogosto pojavljajo v razlagah Islovarja.
 • Začetek razvoja nove programske rešitve Islovar 3.0 v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Leto 2014

 • Dokončna dopolnitev sestavkov z razlagami.
 • Simpozij v Portorožu, obravnava strategije Islovarja.
 • Nadaljevanje razvoja Islovarja 3.0 v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Leto 2015

 • Nadaljevanje razvoja Islovarja 3.0 v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani

Leto 2016

 • Testiranje in objava Islovarja 3.0

 

Pri razvoju in urejanju Islovarja so sodelovali:

Kot uredniki:

Vladimir Batagelj, Marko Bajec, Jasna Belc, Petra Borovšak, Alenka Brezavšček, Urška Colner Vračun, Mitja Dečman, Judita Mia Ditinjana, Darja Faraguna, Katja Benevol Gabrijelčič, Jurij Jaklič, Tina Jukić, Ivan Kanič, Marko Kerševan, Tomaž Klobučar, Jože Kranjc, Evelin Krmac, Marko Kržišnik, Tjaša Kuerpick, Zvonka Leder Mancini, France Mihelič, Maja Miličić, Pavel Meše, Igor Mlakar, Anamarija Leben, Tomaž Mohorič, Primož Peterlin, Katarina Puc, Katja Harej Pulko, Vladislav Rajkovič, Uroš Rajkovič, Vanda Rebolj, Niko Schlamberger, Miloš Tavzes, Ljupčo Todorovski, Franc Trček, Tomaž Turk, Romana Vajde Horvat, Lucija Zupan, Vesna Videnovič, Radoslav Wechsterbach.

Pri razvoju programske opreme:

Simon Dobrišek, Tomaž Erjavec, Jurij Jaklič, Sašo Koren, Jernej Novak, Špela Vintar, Zarja Vintar, Jerneja Žganec Gros.